Websites

Een selectie van de belangrijkste websites voor dit vakgebied.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Atria Kennisinstituut

  Op basis van feiten, cijfers, praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten geeft Kennisinstituut Atria, voorheen E-Quality, adviezen aan overheden, politici en maatschappelijke organisaties. Met als doel het stimuleren van gelijke behandeling, individuele ontplooiing en gelijkwaardige ontwikkeling van alle mensen.

 • Balans (Magazine)

  Balans is een landelijke vereniging voor ontwikkelings- gedrags- en leerproblemen. Er is informatie te vinden over ADHD, dyslexie en PPD-NOS. De vereniging richt zich op kinderen, jongeren, volwassenen en hun ouders. Veel artikelen staan ook in Balans Magazine.

 • Brancheorganisatie Kinderopvang

  Op deze site vind je links naar organisaties die zich bezig houden met kinderopvang.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Rapporten met statistieken en uitleg over maatschappelijke en economische onderwerpen. Zie bijv. onder thema Veiligheid en recht: Veiligheidsmonitor, een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Of ga direct naar de cijfers in Statline

 • Daily mile

  Scholen kunnen kinderen elke dag ‘a mile’ laten rennen. Deze website biedt een platform voor verbinding. Gemeenten, Jongeren op gewicht (JOGG), INEOS en the Go run for fun campagne (2016-) probeert met Erben Wennemars als ambassadeur, meer kinderen te laten bewegen. Kijk voor meer info op de website.

 • Drugsinfo

  Deze site van het Trimbos-instituut zet de feiten over de diverse drugs die in Nederland gebruikt worden op een rijtje. Om goed om te kunnen gaan met drugs en verslavingszorg zijn deze feiten onontbeerlijk.

 • Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning

  Op deze subsite van het NJI vind je wat opvoedingsondersteuning precies is en wie ouders ondersteunen en helpen bij de opvoeding. Ook de doelstellingen, zoals preventie van bijvoorbeeld schooluitval, komen aan de orde.

 • Halt Nederland

  Halt is een initiatief van het Ministerie van Justitie, gemeenten en politie met als doelstelling een bijdrage te leveren aan criminaliteitsbestrijding en -preventie bij jongeren tot 18 jaar. De activiteiten van Halt bestaan, naast het uitvoeren van de Halt-procedure, uit een breed scala aan preventieprojecten, het signaleren van mogelijke problemen bij de doelgroep en het adviseren van bij de Halt-aanpak betrokkenen.

 • Huiselijkgeweld

  Ministerie van Justitie en Movisie (beheerder).
  Site met informatie, publicaties, links e.d. over geweld in de thuissituatie (diverse thema's w.o. seksueel kindermisbruik). De site is bedoeld voor iedereen die er mee te maken heeft, inclusief de daders.

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  (Voorheen: Inspectie Jeugdzorg)
  Zij houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming.

 • ISSUU

  Digitaal platform, net als de HBO Kennisbank, waarop je artikelen, jaarverslagen en e-books kunt inzien en publiceren.
  Kies als zoekterm: HU en taal: Nederlands. Zo vind je vlot de publicaties van de HU.

 • Jonge kind SLO

  Blijf op de hoogte rondom ontwikkelingen op het gebied van educatie en/of onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jaarr). Je vindt op deze site informatie over (leerplankundige) ontwikkelingen, publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen.

 • Kennisnet

  Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT. Je vindt hier thema’s, diensten en publicaties over huidige stand van zaken én nieuwe trends en inzichten.
  Mijn kind Online is onderdeel geworden van Kennisnet.

 • Kennisplatform Integratie en Samenleving

  Dit platform biedt informatie over o.a. radicalisering, migratie, vluchtelingen, mantelzorg. Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie beheren de informatie. Zij werken samen met gemeenten en onderwijsinstituten als (v)mbo’s, hbo’s en universiteiten. Ook is er veel samenwerking met migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties, taalscholen en Roma-en Sinti-organisaties. Met wie precies, dat lees je op het platform. Kijk ook bij publicaties en dossiers.

 • Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)

  Leernetwerk, bedoeld om kennis in het sociaal domein te ontwikkelen en te delen. Kennis op basis waarvan burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving. Er wordt op diverse thema's kennis ontwikkeld. Dit doet het platform in drie werkplaatsen: Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, Arbeid en Inclusie en de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd.

 • Kopstoring

  Site voor kinderen die een ouder hebben met een psychische stoornis.

 • Kwaliteitskaarten School aan zet - in Onderwijsdatabank.nl

  Verzameling van de meest gedownloade kwaliteitskaarten en handreikingen van School aan zet, ingedeeld in: opbrengstgericht werken, taal/lezen, en rekenen. In de categorie opbrengstgericht werken zijn kwaliteitskaarten opgenomen over o.a.: gebruik maken van toetsresultaten; voorwaarden op groeps- school- en bestuursniveau; doelen stellen op groeps- en schoolniveau met Cito-toetsen. Hoe doe je dat; leerlingenresultaten bespreken. In de categorie Taal/lezen zijn kwaliteitskaarten te vinden over o.a.: leesbevordering; woordenschat: de 4-takt; werken met een leesdossier. De categorie Rekenen heeft kwaliteitskaarten over o.a. tafels van vermenigvuldiging (groep 4), kommagetallen (groep 6, 7, 8), en procenten (groep 7 en 8).

 • LOWAN

  De adviseurs verbonden aan de LOWAN-site informeren je over het onderwijs aan nieuwkomers (zoals vluchtelingen), de wet- en regelgeving, financiering en de onderwijspraktijk. Er worden regelmatig studiedagen en bijeenkomsten georganiseerd waar informatie en expertise gedeeld wordt. Kijk op de site ook bij: factsheets. Of bij meer – projectenoverzicht.

 • Masterplan Dyslexie

  Project voor het primair en voortgezet onderwijs, dat zich richt op scholen en ouders. Betreft niet alleen informatie over dyslexie maar ook over meer algemene leesproblemen en waar kwalitatief goed leesonderwijs aan zou moeten voldoen.
  Zowel primair als voortgezet onderwijs.

 • Mediaopvoeding.nl

  Mediaopvoeding.nl is er op gericht om kinderen bewust en selectief met media om te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. In de praktijk gaat het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken. Stichting Opvoeden.nl en de hoofdredactie van Mediaopvoeding.nl helpen ouders en professionals bij het beantwoorden van vragen over media en mediawijsheid.

 • MEE (voorheen SPD)

  MEE is een pagina van Sociaal Pedagogische Diensten met o.a. adressen, publicaties, links en een discussie platform.

 • MOVISIE

  MOVISIE is een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Bij hun onderzoek en advies staan de kracht en de onderlinge verbinding van burgers centraal. Thema’s: Leefbaarheid; Diversiteit en participatie; Kwetsbare groepen; Huiselijk en seksueel geweld; Vrijwillige inzet en mantelzorg; Mens en organisatie. Zie ook hun relatiekrant Movisies .

 • Nationale Jeugdraad (NJR)

  Landelijke koepel van jongerenorganisaties die er voor zorgt dat jongeren tussen de 12 en 30 kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen over alles wat zij belangrijk vinden. Daarom organiseren zij activiteiten en zetten zij projecten op. Dit wordt voor en door jongeren gedaan.

 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, NCJ

  Het NCJ richt zich in eerste instantie op professionals in JGZ-organisaties zoals managers, stafmedewerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten.
  Het NCJ ondersteunt JGZ-organisaties in innovaties en met kennis. Daarnaast vervult het NCJ een rol naar JGZ-organisaties bij de implementatie van instrumenten.
  Je vindt op de website van het NCJ een bibliotheek met actuele publicaties.

 • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

  Vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD.

 • Nieuwsblog Kind en Ziekenhuis

  Patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg, met als doel de medische zorg meer kindgericht te maken.

 • Onderwijstijdschriftenplein Onderwijsdatabank

  De Onderwijsdatabank verzorgt de inhoudsopgaven van 50 actuele onderwijstijdschriften. Kijk bij Tijdschriftenplein.
  Via het zoeksysteem (rechtsboven in het scherm) kun je enkele zoektermen invullen. Veel van deze tijdschriften zijn aanwezig in de HU Bibliotheek.
  De site zelf biedt overzicht op actuele landelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en de onderwijsadvisering.

 • Ouders Online

  Site voor ouders en professionals met nieuws, discussiegroepen, adviesrubriek en diverse opvoedkundige onderwerpen die thematisch zijn ingedeeld.

 • Pharos: expertisecentrum gezondheidsverschillen

  Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (gezondheids) zorg en preventie van mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond. Pharos werkt hierin samen met gemeenten, professionals, landelijke en lokale partijen in de zorg, patiënten- en migranten organisaties en verzekeraars.

 • PO Basisleerlijn Sociaal gedrag

  Leerlijn

 • Positief opvoeden, Triple P

  De naam 'Triple P' staat voor 'Positief Pedagogisch Programma' en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.

 • Raad voor de Kinderbescherming

  Ministerie van Veiligheid en Justitie (beheerder)
  Algemene informatie over de organisatie en taken van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming in Nederland.

 • Raad voor het openbaar bestuur (ROB)

  De Raad voor het openbaar bestuur is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Het werk van de Raad is gericht op het beter doen functioneren van de democratie en het openbaar bestuur.

 • Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ)

  Als onafhankelijk adviserend en toetsend orgaan ondersteunt de Raad de overheid in zijn verantwoordelijkheid voor de zorg voor justitiabelen en jeugdigen. Op deze site o.a. online adviezen.

 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Site van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (voorheen Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling RMO).
  Adviesorgaan van de Nederlandse regering dat gevraagd en ongevraagd advise uitbrengt over uiteenlopende maatschappelijke kwesties.

 • Rijksoverheid

  Informatie van de overheid voor burgers, ingedeeld naar onderwerp, ministerie en regeringsonderdelen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Rechtspraak en geschiloplossing, Straffen en maatregelen, Tbs, uitleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en AWBZ en het combineren van wonen en zorg.

 • Ruimte voor de jeugd

  Platform dat de bewegingsvrijheid van kinderen op straat wil bevorderen en beschermen door praktijkontwikkelingen en onderzoeken te volgen en uit te wisselen.

 • Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit

  Rutgers is een landelijk kenniscentrum dat ernaar streeft de seksuele gezondheid van mensen in Nederland en daarbuiten te verbeteren. "Seksuele gezondheid is niet alleen de afwezigheid van soa, ongeplande zwangerschappen of seksuele problemen", zegt Paulien van Haastrecht, manager nationale programma's. "Het gaat ook over prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele contacten. Vrij van dwang, discriminatie of geweld." De organisatie steunt op 3 pijlers: onderzoek, pleitbezorging en interventies, vormgekregen in programma’s en projecten.

 • Sardes

  Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector, gespecialiseerd in landelijke educatieve programma's.
  Bij het aanbod vind je publicaties op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding.

 • SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO TULE

  Kijk op deze site bij PO of VO en dan bij leergebieden. Je vindt er alle leerlijnen en tussendoelen van alle vakken die in het Nederlands onderwijs gelden.

 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet.

 • Stichting Pleegzorg Nederland

  Site van Stichting Pleegzorg Nederland met veel informatie voor (aspirant-)pleegouders, professionals e.a..

 • Stichting School en Veiligheid

  Zij ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk. De stichting richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen en leerlingen (Pestweb) en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Je vindt er o.a. visiestukken.
  Kijk bij thema's PO en VO.

 • Stichting Stuk

  Site van jongeren tegen geweld, uit Nederland en Vlaanderen die met zelfgemaakte filmpjes kindermishandeling en huiselijk geweld aan de kaak stellen. De jongeren vertellen uit eigen ervaring om anderen te laten weten dat ze niet de enige zijn. Ook is er allerlei informatie over hulpverlening op dit terrein.

 • Veiligheidshuizen

  Samenwerkingsverband van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Veiligheid begint bij Voorkomen. In een Veiligheidshuis werken verschillende (welzijns)instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

 • Verwey-Jonker Instituut

  Het Verwey-Jonker Instituut verricht onderzoek op verschillende terreinen, onder andere op het terrein van de gezondheidszorg, sociale zekerheid, sociale activering, volkshuisvesting, justitie, welzijnswerk en sociale en bestuurlijke vernieuwing.

 • VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Informatie en ontwikkelingen betreffende alle mogelijke onderwerpen waar lokale overheden mee te maken hebben.

 • Vraag het de politie

  Portal van de landelijke politie in samenwerking met jongeren ingericht, met vragen over o.a. pesten, loverboys, alcohol, veiligheid.

 • Werkwijzer Vluchtelingen

  Portalsite met diverse instanties die vluchtelingen en asielzoekers na hun migratie ondersteunen.

 • Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)

  Het doel van de WRR is de regering te adviseren over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Site bevat rapporten en verkenningen. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

 • WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)

  Het WODC is een wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum op het gebied van Justitie en Veiligheid. Je vind hier veel onderzoeksrapporten, kijk bijvoorbeeld bij Onderwerpen of bij Trefwoord ABC.