Websites

Een selectie van de belangrijkste websites voor dit vakgebied.

 • Doorzoekbaar met Lucas
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Atria Kennisinstituut

  Op basis van feiten, cijfers, praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten geeft Kennisinstituut Atria, voorheen E-Quality, adviezen aan overheden, politici en maatschappelijke organisaties. Met als doel het stimuleren van gelijke behandeling, individuele ontplooiing en gelijkwaardige ontwikkeling van alle mensen.

 • Autisme Info Centrum

  Het AIC is een informatie- en documentatiecentrum voor (ouders en partners van) mensen met autisme.

 • Balans

  Balans is een landelijke vereniging voor ontwikkelings- gedrags- en leerproblemen. Er is informatie te vinden over ADHD, dyslexie en PPD-NOS. De vereniging richt zichop jongeren/volwassenen met dergelijke problemen en hun ouders.

 • Broerofzus

  Platform voor professionals met informatie over de gevolgen van het hebben van een zieke of gehandicapte broer of zus.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Statistische gegevens over maatschappelijke en economische onderwerpen. Zie bijvoorbeeld onder het thema Veiligheid en recht: Veiligheidsmonitor, een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

 • Drugsinfo

  Deze site van het Trimbos-instituut zet de feiten over de diverse drugs die in Nederland gebruikt worden op een rijtje. Om goed om te kunnen gaan met drugs en verslavingszorg zijn deze feiten onontbeerlijk.

 • Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning

  Op deze subsite van het NJI vind je wat opvoedingsondersteuning precies is en wie ouders ondersteunen en helpen bij de opvoeding. Ook de doelstellingen, zoals preventie van bijvoorbeeld schooluitval, komen aan de orde.

 • Halt Nederland

  Halt is een initiatief van het Ministerie van Justitie, gemeenten en politie met als doelstelling een bijdrage te leveren aan criminaliteitsbestrijding en -preventie bij jongeren tot 18 jaar. De activiteiten van Halt bestaan, naast het uitvoeren van de Halt-procedure, uit een breed scala aan preventieprojecten, het signaleren van mogelijke problemen bij de doelgroep en het adviseren van bij de Halt-aanpak betrokkenen.

 • Heft in eigen hand

  Site van de FIOM met informatie voor (praktijkbegeleiders van) tienermoeders.

 • Huiselijkgeweld

  Ministerie van Justitie en Movisie (beheerder).
  Site met informatie, publicaties, links e.d. over geweld in de thuissituatie (diverse thema's w.o. seksueel kindermisbruik). De site is bedoeld voor iedereen die er mee te maken heeft, inclusief de daders.

 • Inspectie Jeugdzorg

  Inspectie Jeugdzorg houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming.

 • Jouw zoekmachine

  Een NLse browser naar leeftijd, speciaal voor kinderen. Hiermee kan veilig informatie op internet gezocht worden, als je dat wilt.

 • Kennisnet

  Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT. Je vindt hier thema’s, diensten en publicaties over huidige stand van zaken én nieuwe trends en inzichten.

 • Kennisplatform Integratie en Samenleving

  Dit platform biedt informatie over o.a. radicalisering, migratie, vluchtelingen, mantelzorg. Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie beheren de informatie. Zij werken samen met gemeenten en onderwijsinstituten als (v)mbo’s, hbo’s en universiteiten. Ook is er veel samenwerking met migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties, taalscholen en Roma-en Sinti-organisaties. Met wie precies, dat lees je op het platform. Kijk ook bij publicaties en dossiers.

 • Kinderopvang in Nederland

  Op deze site vind je links naar organisaties die zich bezig houden met kinderopvang. De site fungeert als het ware als een startpagina.

 • Kopstoring

  Site voor kinderen die een ouder hebben met een psychische stoornis.

 • Masterplan Dyslexie

  Project voor het primair en voortgezet onderwijs en richt zich niet alleen op scholen maar ook op ouders. Zij werkt aan de invoering van de protocollen Leesproblemen en Dyslexie in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Niet alleen informatie over dyslexie maar ook over meer algemene leesproblemen en waar kwalitatief goed leesonderwijs aan zou moeten voldoen.

 • Mediaopvoeding.nl

  Mediaopvoeding.nl is er op gericht om kinderen bewust en selectief met media om te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. In de praktijk gaat het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken. Stichting Opvoeden.nl en de hoofdredactie van Mediaopvoeding.nl helpen ouders en professionals bij het beantwoorden van vragen over media en mediawijsheid.

 • MEE (voorheen SPD)

  MEE is een pagina van Sociaal Pedagogische Diensten met o.a. adressen, publicaties, links en een discussie platform.

 • Mijn kind Online

  Betrouwbare website met actuele informatie over ICT op school voor kind, leerkracht en ouders.

 • MOVISIE

  MOVISIE is een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Bij hun onderzoek en advies staan de kracht en de onderlinge verbinding van burgers centraal. Thema’s: Leefbaarheid; Diversiteit en participatie; Kwetsbare groepen; Huiselijk en seksueel geweld; Vrijwillige inzet en mantelzorg; Mens en organisatie. Zie ook hun relatiekrant Movisies .

 • My Bee

  Een browser speciaal voor jonge kinderen. Met dit hulpmiddel kunnen ouders hun jonge kinderen veilig met internet laten kennismaken.

 • Nationale Jeugdraad (NJR)

  Landelijke koepel van jongerenorganisaties die er voor zorgt dat jongeren tussen de 12 en 30 kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen over alles wat zij belangrijk vinden. Daarom organiseren zij activiteiten en zetten zij projecten op. Dit wordt voor en door jongeren gedaan.

 • Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek

  Zeer uitgebreide site op het gebied van de sociale sexuologie. Databases met samenvattingen en gegevens van diverse bronnen op de terreinen: sexuologie, aids en sexualiteit en wetgeving.

 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

  De databank van het NJI bevat informatie over onderzoek, instrumenten en na- en bijscholing op het gebied van opvoeding en onderwijs. In de databank zijn ook de interventies te vinden die een onafhankelijke commissie heeft erkend als goed onderbouwd of effectief.
  Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.

 • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

  Vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD.

 • Onderwijstijdschriftenplein

  Hier vind je inhoudsopgaven van 50 actuele onderwijstijdschriften. Het biedt overzicht op actuele landelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en de onderwijsadvisering. Via het zoeksysteem (rechtsboven in het scherm) kun je enkele zoektermen invullen. Veel van deze tijdschriften zijn aanwezig in de HU Bibliotheek.

 • Ouders Online

  Site voor ouders en professionals met nieuws, discussiegroepen, adviesrubriek en diverse opvoedkundige onderwerpen die thematisch zijn ingedeeld.

 • Pesten / expertisecentrumgeweld.nl

  Site over pesten. Wat zijn de gevolgen, wat kun je er tegen doen.

 • Positief opvoeden, Triple P

  De naam 'Triple P' staat voor 'Positief Pedagogisch Programma' en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.

 • Raad voor de Kinderbescherming

  Ministerie van Veiligheid en Justitie (beheerder)
  Algemene informatie over de organisatie en taken van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming in Nederland.

 • Raad voor het openbaar bestuur (ROB)

  De Raad voor het openbaar bestuur is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Het werk van de Raad is gericht op het beter doen functioneren van de democratie en het openbaar bestuur.

 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

  Site van de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, adviesorgaan van de Nederlandse regering dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over uiteenlopende maatschappelijke kwesties.

 • Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ)

  Als onafhankelijk adviserend en toetsend orgaan ondersteunt de Raad de overheid in zijn verantwoordelijkheid voor de zorg voor justitiabelen en jeugdigen. Op deze site o.a. online adviezen.

 • Rijksoverheid

  Informatie van de overheid voor burgers, ingedeeld naar onderwerp, ministerie en regeringsonderdelen. Met links naar sites als Postbus 51 en Regering.nl. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Rechtspraak en geschiloplossing, Straffen en maatregelen, Tbs, uitleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en AWBZ en het combineren van wonen en zorg.

 • Ruimte voor de jeugd

  Platform dat de bewegingsvrijheid van kinderen op straat wil bevorderen en beschermen door praktijkontwikkelingen en onderzoeken te volgen en uit te wisselen.

 • SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO TULE

  Op deze site vind je alle leerlijnen en tussendoelen van alle vakken (leergebieden) die in Nederland gelden voor het basisonderwijs.
  Engels is in ontwikkeling en sociaal emotionele vaardigheden staan bij : thema’s, hiervoor maakte SLO een
  aparte databank

 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet.

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling TULE SLO

  Deze databank is bestemd voor iedereen die zich in het basisonderwijs richt op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 • Stichting Pleegzorg Nederland

  Site van Stichting Pleegzorg Nederland met veel informatie voor (aspirant-)pleegouders, professionals e.a..

 • Stichting Stuk

  Site van jongeren tegen geweld, uit Nederland en Vlaanderen die met zelfgemaakte filmpjes kindermishandeling en huiselijk geweld aan de kaak stellen. De jongeren vertellen uit eigen ervaring om anderen te laten weten dat ze niet de enige zijn. Ook is er allerlei informatie over hulpverlening op dit terrein.

 • The daily mile  Scholen kunnen kinderen elke dag ‘a mile’ laten rennen. Deze website biedt een platform voor verbinding. Gemeenten, Jongeren op gewicht (JOGG), INEOS en the Go run for fun campagne (2016-) probeert met Erben Wennemars als ambassadeur, meer kinderen te laten bewegen. Kijk voor meer info op de website.

 • Veiligheidshuizen

  Samenwerkingsverband van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Veiligheid begint bij Voorkomen. In een Veiligheidshuis werken verschillende (welzijns)instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

 • Verwey-Jonker Instituut

  Het Verwey-Jonker Instituut verricht onderzoek op verschillende terreinen, onder andere op het terrein van de gezondheidszorg, sociale zekerheid, sociale activering, volkshuisvesting, justitie, welzijnswerk en sociale en bestuurlijke vernieuwing.

 • VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Informatie en ontwikkelingen betreffende alle mogelijke onderwerpen waar lokale overheden mee te maken hebben.

 • Vraag het de politie

  Portal van de landelijke politie in samenwerking met jongeren ingericht, met vragen over o.a. pesten, loverboys, alcohol, veiligheid.

 • Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)

  Het doel van de WRR is de regering te adviseren over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Klik op ‘Raad’ voor een overzicht van de adviesraden in Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten