Websites

Websites voor Voortgezet Onderwijs.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • BVEkennis

  Bvekennis.nl bevat ongeveer 7000 onderzoeksrapporten en andere publicaties over de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). Bvekennis.nl is een initiatief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO). De publicaties in deze databank dateren van 2005 en later.

 • Canon beroepsonderwijs

  In de Canon beroepsonderwijs wordt in thematische dossiers kennis aangeboden over het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De dossiers bevatten verwijzingen naar relevante wetenschappelijke publicaties. Canonberoepsonderwijs is een database van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO).

 • CBS in de klas

  Voor de vakken aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en wiskunde in het voortgezet onderwijs en voor rekenen en informatieverwerking in het basisonderwijs stelt het CBS speciaal CBS-materiaal beschikbaar dat direct bruikbaar is in de klas en dat past in het lesprogramma.

 • CED Groep

  De databank van de CED-groep bevat de Nederlandstalige onderzoeksrapporten en samenvattingen van het onderwijsonderzoek dat de CED-groep uitvoert. De CED-Groep doet onderzoek voor scholen, gemeenten en de overheid.

 • Databank kortlopend onderzoek

  Op de website kortlopend onderzoek staan samenvattingen van de eenjarige onderzoeksprojecten die onder regie van de KPC-groep tussen 2006 en 2013 met scholen zijn uitgevoerd. De rapporten zijn met trefwoorden terug te vinden in de categorieën: vormgeving van leerprocessen, onderwijs en samenleving, professionele organisatie.

 • Kennisnet

  Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT. Je vindt hier thema’s, diensten en publicaties over huidige stand van zaken én nieuwe trends en inzichten.
  Mijn kind Online is onderdeel geworden van Kennisnet.

 • KPC databank

  De databank van de KPC Groep bevat handleidingen, boeken, onderzoekspublicaties en andere instrumenten voor het onderwijs. De producten zijn onderverdeeld in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. De databank is op trefwoorden en auteursnamen doorzoekbaar.
  KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau.

 • Leesmonitor

  De databank Leesmonitor geeft bondige, toegankelijke omschrijvingen van wetenschappelijke onderzoekspublicaties over lezen, leesbevordering en literatuureducatie. De Leesmonitor is een initiatief van Stichting Lezen, het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.

 • Leraar 24

  Leraar24 is een platform voor de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het biedt informatie over diverse thema’s die leraren in staat stelt hun vak op een goede manier uit te voeren.
  De video’s en artikelen op Leraar24 zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het platform geeft achtergronden, inspiratie, oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in het onderwijs
  Leraar24 is een samenwerking tussen Kennisnet, Onderwijscoöperatie en NRO.

 • NIVOZ

  In de database van NIVOZ staan toegankelijke samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van leerlingen in brede zin. De artikelen bevatten ook praktische handvatten voor onderwijsprofessionals.
  NIVOZ staat voor het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, een onderzoeks-, ontwikkelings- en opleidingsinstituut ten dienste van goed onderwijs en opvoeding in onderwijs.

 • NRO Kennisbank

  De NRO-kennisbank bevat samenvattingen van alle lopende en afgeronde onderzoeksprojecten die door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek zijn gefinancierd. In deze databank worden ook de samenvattingen opgenomen van alle onderwijsonderzoeksprojecten die met subsidie van NWO zijn uitgevoerd (sinds 2006). De samenvattingen gaan vergezeld van verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties, artikelen in vakbladen, relevante websites en eventuele producten die binnen het onderzoeksproject zijn ontwikkeld.

 • Onderwijs Bewijs

  Op de website van het programma Onderwijsbewijs staan de samenvattingen van onderzoeksprojecten naar onderwijsinterventies. Het programma Onderwijs Bewijs van het ministerie van OCW onderzoekt de effectiviteit van onderwijsvernieuwing. De samenvattingen van de afgeronde projecten uit Onderwijs Bewijs zijn ook opgenomen in de NRO Kennisbank.

 • Onderwijsdatabank.nl

  De Onderwijsdatabank bevat boeken, tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen. De databank wordt beheerd door Edventure, de branchevereniging voor onderwijsadviesbureaus. Onderdeel van de Onderwijsdatabank is het Onderwijstijdschriftenplein, hier vind je inhoudsopgaven van actuele onderwijstijdschriften. Veel van deze tijdschriften zijn aanwezig in de HU-Bibliotheek.

 • Onderzoek Onderwijs

  De website Onderzoekonderwijs bevat blogs van leerkrachten en docentonderzoekers die onderwijskundig onderzoek toetsen aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Zij wisselen ervaringen uit over wat werkt en niet werkt in de klas. De website is een initiatief van een docenten en (docent)onderzoekers uit het primair en voortgezet onderwijs.